+9831-32683368 

تستر باتری :

از این وسیله برای تست و امتحان کردن میزان شارژ باتری سمعک استفاده میشود.

تستر باتری سمعکقیمت: 13000 تومان