+9831-32683368 

انواع فیلتر های سمعک های داخل گوشی :

فیلتر سمعک زیمنس

فیلتر HF4 مخصوص سمعک های زیمنس

قیمت : 20000 تومان

 فیلترهای نانو مخصوص سمعک های ویدکس

 فیلترهای نانو مخصوص سمعک های ویدکس

قیمت : 15000 تومان

فیلتر سمعک اتیکن

فیلتر سمعک اتیکن

قیمت : 15000 تومان