+9831-32683368 

جعبه و کیف سمعک :

برای نگهداری سمعک مورد استفاده قرار میگیرد و قیمت آن بین 5000 تا 25000 تومان میباشد.

siemens premium jewel hard case for hearing aids e4e21da6365928317d0f55a59a83e0b6