مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: تعرفه پروتز سمعک از ٢ میلیون ریال به ١٢ میلیون و ٦٠٠ هزار ریال افزایش می یابد. تمامی بیمه شدگان اصلی و مستمری بگیران تامین اجتماعی و افراد تبعی تحت تکفل آنان در صورت احراز شرایط شامل این افزایش تعرفه می شوند.

چنانچه قیمت سمعک خریداری شده براساس فاکتور از قیمت تعیین شده (١٢ میلیون و ٦٠٠ هزار ریال) کمتر باشد، مبلغ مندرج در فاکتور پرداخت خواهد شد. آتشی گفت: بیمه شدگانی که با انجام اعمال جراحی و یا تجویز و مصرف داروهای تخصصی مربوطه، کم شنوایی قابل درمان داشته باشند، مشمول دریافت پروتز سمعک نیستند.مهر.

تجهیزات شنوایی