سمعک های جیبی BW

سمعک های جیبی BW

این سمعک ها در سایز های مختلف موجود میباشند که قسمت پردازنده آن داخل جعبه ای قرار میگیرد و در جیب یا یقه فرد آویزان شده و از طریق سیمی که به آن متصل است صدا وارد گوش میگردد.

این سمعک ها جزبزرگترین سمعکها میباشند و با کمترین هزینه قابل دستیابی میباشد.