سمعک های داخل گوشی CIC

سمعک های داخل گوشی CIC

این سمعک ها نیز جز سمعک های کوچک سفارشی میباشند که در داخل کانال گوش قرار میگیرند ومناسب کسانی است که ظاهر و کوچکی سمعک برایشان مهم است.

این سمعک ها برای افت شنوایی متوسط تا شدید استفاده میگردند.