سمعک های داخل گوشی ITE 

ite hearing aid

این سمعک های داخل گوشی نیز به صورت سفارشی برای گوش هر فرد ساخته میشود که دارای 2 میکروفون میباشند لذا دارای دایرکشنالیتی میباشند و قدرت بسیار زیاد این سمعک ها باعث شده که افت شنوایی شدید تا عمیق را نیز پوشش دهد.

در این سمعک ها همچنین میتوان از ولوم کنترل استفاده کرد که خود شخص بتواند صدای محیط را در حد راحتی شنیداری خود , فراهم آورد.