سمعک های پشت گوشی   RIC

سمعک های پشت گوشی RIC

این سمعک ها کوچکترین سمعک های پشت گوشی دنیا محسوب میشوند و ظاهری تقریبا نامرئی دارند چون که بزرگترین قطعه سمعک که رسیور یا بلندگوی آن میباشد از طریق یک لوله خیلی ظریف وارد گوش میگردد و همین امر باعث میشود فرد,صدای طبیعی با کیفیت عالی دریافت کند.

این سمعک برای تمامی افت های شنوایی مناسب میباشد.