031-32683368 

با پیشرفت تکنولوژی سمعک ها از طریق یک سری اپلیکیشن به موبایل وصل شده و کار با سمعک را راحت تر میکنند.