031-32683368 

بعضی از بیمه ها تعرفه ای بعنوان کمک خرید هزینه سمعک برای بیمه شدگان در نظر گرفته اند . میزان این تعرفه ثابت و در بیمه های مختلف متفاوت است.

مدارک لازم برای دریافت هزینه عبارتست از :

1- گواهی پزشک متخصص گوش و حلق و بینی

2- نوار گوش

3- فاکتور خرید سمعک از مراکز معتبر و دارای کد اقتصادی

4- کارت گارانتی از شرکت معتبر

5- فرم مخصوص دستور سمعک (بیمه سلامت)


تعرفه بیمه های سمعک

خدمات درمانی کارکنان دولت

برای یک گوش 880.000 تومان برای دو گوش ( فقط کودکان کمتر از 7 سال) 1.760.000 تومان

سلامت

برای یک گوش 880.000 تومان برای دو گوش ( فقط کودکان کمتر از 7 سال) 1.760.000 تومان

تامین اجتماعی

برای یک گوش 1.260.000 تومان برای دو گوش ( فقط کودکان کمتر از 7 سال) 2.520.000 تومان

نیروهای مسلح

برای یک گوش 1.200.000 تومان برای دو گوش ( فقط کودکان کمتر از 7 سال) 1.400.000 تومان

صدا سیما

برای هر گوش 1.035.000 تومان

شرکت نفت

برای یک گوش 1.350.000 تومان برای دو گوش ( فقط کودکان کمتر از 14 سال) 2.700.000 تومان

بانک ملی

برای هر گوش 1.250.000

بانک تجارت و کشاورزی

برای هر گوش 1.600.000

بانک ملت

برای یک گوش 1.800.000 برای دو گوش 2.700.00 تومان

بانک سپه

برای هر دو گوش 4.200.000 تومان

شهرداری

برای هر گوش 900.000 تومان

هواپیمایی

برای هر گوش 250.000 تومان

بیمه ایران

بستگی به نوع قرارداد دارد

نظام آسایش

500.000 تومان

میهن

500.000 تومان

پارسیان

700.000 تومان

 

 

 

Tagged Under