031-32683368 

نقش يك قالب گوش "خوب" براى سمعك همچون يك لاستيك "خوب" براى ماشين است.

آنچه كه در كنار سمعك پشت گوشى هوك دار بر روى گوش مى نشنيند، قالب گوشى است كه مطابق با ويژگى هاى آناتوميكى گوش هر فرد ساخته مى شود. آنچه كه در ساخت اين نوع قالب گوش كه معروف به "قالب پشت گوشى" است،

معبر صوتى است كه در امتداد آن ايجاد مى شود. وظيفه ى اين قالب دريافت صداى تقويت شده از سوى سمعك و هدايت آن در طول تيوب قالب و سوراخ درون قالب است. به اين مسير، معبر صوتى يا سوراخ صوتى گفته مى شود. مسير صوتى بايد حداقل به گونه اى ساخته شود و به گونه اى باشد كه قطر آن در طول مسير، يكدست و يكسان باشد. هر گونه تنگى در طول اين مسير باعث كاهش صداى تقويت شده به ويژه در نواحى فركانس بالا مى شود و با وجود اينكه براى فرد سمعك بسيار گران و با كيفيتى تجويز شده باشد، كيفيت صداى تحويلى به گوش فرد در حد كيفيت سمعك بى كيفيت و ارزان خواهد بود. بيمار از شرايط اكوستيكى قالب و تاثير آن بر روى صدا خبر ندارد، ولى او نارضايتى خود را از سوى سمعكى مى داند كه برايش گران تمام شده است و بى تاثير.

بنابراين حكم قالب پشت گوشى براى يك سمعك اصيل، حكم لاستيك است براى يك ماشين با كيفيت.Full shell mould

پس همچنانكه يك ماشين خوب بايد لاستيك هاى با ارزشى داشته باشد، يك سمعك خوب نيز نياز به قالب خوب دارد.