031-32683368 

طی بررسی های انجام شده در مرکز webmd :

1-از 10نفر 8نفر گفته اند سمعک در کیفیت زندگیشان تاثیرگداشته شده و بهبود بخشده است.

2-از 10نفر 7نفر گفته اند در روابط عشقی و زوجیشان تاثیر مثبت گداشته و به روابطشان بهبود بخشیده است.

3-از 4نفر3نفرگفته اند سمعک در روابط اجتماعیشان تاثیر بسازایی داشته است.